SCIENCE AND HUMANITIES

SCIENCE AND HUMANITIES

FACULTY PROFILE

S NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

NAME

K Krishna Mohan

Dr M Kalyani

P Rama Brahmam

K Kasi Raju

P Chennakesavulu

B Saibau

K Sireesha

P Bala Saraswathi

B Shoban babu

B Ramesh babu

S Sri Pranathi

G Srinivasarao

A Tushara

J sireesha

S R Bhagavathi

T Roopa Santhoshi

K Venkateswarlu

M Rambabu

P Rajani

K Jyothirmayi

D Siva ramprasad

Chandu Srivalli

A Sireesha

P Pavan Kumar

M Venkata Ramaiah

DESIGNATION

HOD

PROFESSOR

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

QUALIFICATION

M.Tech,(Ph.D)

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

S&H

EXPERIENCE

14Yrs

15Yrs

4Yrs

3Yrs

4Yrs

16Yrs

11Yrs

11Yrs

3Yrs

20Yrs

4Yrs

15Yrs

3Yrs

6Yrs

10Yrs

2Yrs

6Yrs

6Yrs

4Yrs

2Yrs

6Yrs

3Yrs

3Yrs

18Yrs

10Yrs