FACULTY DETAILS OF MBA

FACULTY DETAILS

S.NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NAME

Dr A Srikanth babu

Sk mohammad Rafi

D Durga Bhavani

Sk.Kareem

N N Sireesha sravani

G Naresh

M Sulthana

Dr.DURU VENKAT RAO

NAMBURU A. NAGAMANI KANTHA

KOTA LAKSHMI ALEKHYA

VARAMMA MALLELA

MASRATHA FATHIMA SHAIK

MUJAHIDA SULTHANA

DESIGNATION

HOD

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

QUALIFICATION

MBA,Ph-D

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA,Ph.D

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MAIL ID

srikanthannadasu@gmail.com

mohammad.ul.rafi@gmail.com

bhavani.dhulipudi@gmail.com

KAREEM348@gmail.com

sravani.nallanukala@gmail.com

 

 

Drduruvenkatrao123@gmail.com

nagamanikanthanamburua@gmail.com

Kotalakshmialekhya23@gmail.com

Varammamallela2@gmail.com

fathimask@gmail.com

sulathanamujahida@gmail.com