ECE FACULTY DETAILS

FACULTY PROFILES

S NO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FACULTY NAME

SK.Sahir

B.Jeevan Kumar

K.Krishna Mohan

A.Somasekhar

B.Divakar

K.Rakesh

L.Suresh Babu

D.Prasanthi

G.Anjani

B.Anitha

A.Nilimitha Deepthi

K.syam Prasad

DESIGNATION

Vice Principal & HOD

Diploma Principal

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

QUALIFICATION

M.Tech (Ph.D)

M.Tech (Ph.D)

M.Tech (Ph.D)

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

CONTACT NUMBER

9985362863

9177099690

9966369993

9985456223

7075557778

9030902085

9177180202

9951594203

8309339038

9652167115

9676280891

9703883279

EMAIL ID

sahirshaik1@gmail.com

b.jeevankumar1@gmail.com

krishnamohan506@gmail.com

Somasekhar450@gmail.com

bavireddy.divakar@gmail.com

kalisetti.r@gmail.com

sureshbabulam@gmail.com

Dharanikotaprasanrhi@gmail.com

Anjanigera2@gmail.com

Anithabondalapati51@gmail.com

nilimathaarasavelli@gmail.com

Syam1644@gmail.com